موتور پله برقی

escalator1

موتور پله برقی مانند موتور آسانسورهای معمولی از نوع سه فاز متناوب می باشدکه در اکثر موارد در قسمت بالایی پله برقی نصب می گردد.