گیربکس پله برقی

عموماً سه دسته گیربکس در پله برقی ها به کار می رود.

  1. چرخ دنده ساده: به وسیله زنجیر، محورهای دستگیره وپله را به حرکت در می آورد.
  2. چرخ و پیچ حلزون:در این نوع عملکرد که بیشترین مصرف  را دارد ، حرکت توسط زنجیر به محورهای دستگیره و پله انتقال می یابد.
  3. چرخ دنده خورشیدی: این نوع گیربکس که راندمان بالایی دارد انتقال حرکت به محور زنجیر و محور دستگیره توسط چرخ دنده انجام می شود.